2.9.2021
CJ21_PR(2021)693798
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajcovia: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 404kWORD 130k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia