Grozījumi - CJ32_AM(2018)622113Grozījumi
CJ32_AM(2018)622113

  GROZĪJUMI Nr.
  5 - 48
  Ziņojuma projekts
  Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
  (PE619.417v02-00)
  Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta grozīšana
  Lēmuma priekšlikums
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

  12.6.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: