Grozījumi - CJ32_AM(2018)622113Grozījumi
CJ32_AM(2018)622113

GROZĪJUMI Nr.
5 - 48
Ziņojuma projekts
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
(PE619.417v02-00)
Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta grozīšana
Lēmuma priekšlikums
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: