Ändringsförslag - CJ32_AM(2018)622113Ändringsförslag
CJ32_AM(2018)622113

ÄNDRINGSFÖRSLAG
5 - 48
Förslag till betänkande
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
(PE619.417v02-00)
Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
Förslag till beslut
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: