Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - CJ32_OJ(2018)06-19_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
CJ32_OJ(2018)06-19_1

CJ32_OJ(2018)06-19_1

 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

 

CJ32(2018)0619_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κοινή συνεδρίαση

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, από τις 18.30 έως τις 19.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (4Q2)

1.  Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2.  Ανακοινώσεις της προεδρίας

3.  Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

·  24 Μαΐου 2018  PV – PE622.289v01-00

*** Ώρα ψηφοφορίας ***

4.  Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Εισηγητές:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Επί της ουσίας:

ECON, AFCO

 

 

 

·  Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

·  Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων

·  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Μαΐου 2018, ώρα 17.00

*** Λήξη της ψηφοφορίας ***

5.  Διάφορα

Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου