Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - CJ32_OJ(2018)06-19_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
CJ32_OJ(2018)06-19_1

   

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

  Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

   

  CJ32(2018)0619_1

  ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Κοινή συνεδρίαση

  Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, από τις 18.30 έως τις 19.00

  Βρυξέλλες

  Αίθουσα: József Antall (4Q2)

  1.  Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

  2.  Ανακοινώσεις της προεδρίας

  3.  Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

  ·  24 Μαΐου 2018  PV – PE622.289v01-00

  *** Ώρα ψηφοφορίας ***

  4.  Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  CJ32/8/11741

  ***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

   

  Εισηγητές:

  Gabriel Mato (PPE)
  Danuta Maria Hübner (PPE)

  PR – PE619.417v02-00
  AM – PE622.113v01-00

  Επί της ουσίας:

  ECON, AFCO

   

   

   

  ·  Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

  ·  Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων

  ·  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Μαΐου 2018, ώρα 17.00

  *** Λήξη της ψηφοφορίας ***

  5.  Διάφορα

  Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου