Ziņojuma projekts - CJ32_PR(2018)619417Ziņojuma projekts
CJ32_PR(2018)619417

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Konstitucionālo jautājumu komiteja
  Referents: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

  13.4.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: