Τροπολογίες - CJ43_AM(2023)745530Τροπολογίες
CJ43_AM(2023)745530

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
818 - 1124
Σχέδιο έκθεσης
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία
Πρόταση κανονισμού
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: