Grozījumi - CJ43_AM(2023)745530Grozījumi
CJ43_AM(2023)745530

GROZĪJUMI Nr.
818 - 1124
Ziņojuma projekts
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Eiropas veselības datu telpa
Regulas priekšlikums
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: