Ändringsförslag - CJ43_AM(2023)745530Ändringsförslag
CJ43_AM(2023)745530

ÄNDRINGSFÖRSLAG
818 - 1124
Förslag till betänkande
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Ett europeiskt hälsodataområde
Förslag till förordning
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: