Изменения - CJ43_AM(2023)745531Изменения
CJ43_AM(2023)745531

ИЗМЕНЕНИЯ
1125 - 1538
Проект на доклад
Томислав Сокол, Анализа Тардино
(PE742.387v01-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейското пространство на здравни данни
Предложение за регламент
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: