Проектодоклад - CJ43_PR(2023)742387Проектодоклад
CJ43_PR(2023)742387

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейското пространство на здравни данни
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчици: Томислав Сокол, Анализа Тардино

10.2.2023

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: