Förslag till betänkande - CJ43_PR(2023)742387Förslag till betänkande
CJ43_PR(2023)742387

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt hälsodataområde
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: