Становище - CONT_AD(2017)597708Становище
CONT_AD(2017)597708

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол
на вниманието на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети
относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Докладчик по становище: Индрек Таранд

12.4.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: