Atzinums - CONT_AD(2017)597708Atzinums
CONT_AD(2017)597708

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Ārlietu komitejai, Attīstības komitejai un Budžeta komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Indrek Tarand

12.4.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: