OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Indrek Tarand

12.4.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: