AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar
destinat Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Raportor pentru aviz: Indrek Tarand

12.4.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: