Становище - CONT_AD(2017)606164Становище
CONT_AD(2017)606164

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол
на вниманието на комисията по бюджети
относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз
(2017/2053(INI))
Докладчик по становище: Неджми Али

27.11.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: