Atzinums - CONT_AD(2017)606164Atzinums
CONT_AD(2017)606164

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu
(2017/2053(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: