OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Budżetowej
w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
(2017/2053(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: