Stanovisko - CONT_AD(2017)606164Stanovisko
CONT_AD(2017)606164

STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre rozpočet
k reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie
2017/2053(INI)
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: