4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
STANOVISKO
Výboru pro rozpočtovou kontrolu
pro Výbor pro regionální rozvoj
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Zpravodaj: Derek Vaughan

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 423kWORD 50k
Právní upozornění - Ochrana soukromí