4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
UDTALELSE
fra Budgetkontroludvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 264kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik