4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Arvamuse koostaja: Derek Vaughan

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 258kWORD 52k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika