4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
LAUSUNTO
talousarvion valvontavaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Valmistelija: Derek Vaughan

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 179kWORD 52k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö