4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Nuomonės referentas: Derek Vaughan

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 414kWORD 50k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika