4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Derek Vaughan

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 414kWORD 52k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika