4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 422kWORD 52k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia