4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet
till utskottet för regional utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Föredragande av yttrande: Derek Vaughan

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 179kWORD 52k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy