Изменения - CONT_AM(2015)565188Изменения
CONT_AM(2015)565188

Проект на втори доклад
Ришард Чарнецки
(PE560.695v01-00)
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІI - Европейски съвет и Съвет
(COM(2014)0510 - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC))

4.9.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: