Pakeitimai - CONT_AM(2015)565188Pakeitimai
CONT_AM(2015)565188

Pranešimo projektas
Ryszard Czarnecki
(PE560.695v01-00)
dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis - Europos Vadovų Taryba ir Taryba
(COM(2014)0510 - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC))

4.9.2015

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: