Amendementen - CONT_AM(2015)565188Amendementen
CONT_AM(2015)565188

Ontwerp van tweede verslag
Ryszard Czarnecki
(PE560.695v01-00)
Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling II — Europese Raad en Raad
(COM(2014)0510 - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC))

4.9.2015

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: