Τροπολογίες - CONT_AM(2018)618347Τροπολογίες
CONT_AM(2018)618347

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 47
Σχέδιο έκθεσης
Marco Valli
Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(2017/2145(DEC))

6.3.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: