Τροπολογίες - CONT_AM(2020)644977Τροπολογίες
CONT_AM(2020)644977

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 12
Σχέδιο έκθεσης
Ryszard Antoni Legutko
(PE639.914v03-00)
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)
(2019/2077(DEC))

31.1.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: