Τροπολογίες - CONT_AM(2020)645087Τροπολογίες
CONT_AM(2020)645087

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 14
Σχέδιο έκθεσης
Joachim Stanisław Brudziński
(PE639.838v01-00)
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της αεροπλοΐας (SESAR)
(2019/2100(DEC))

31.1.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: