Τροπολογίες - CONT_AM(2020)647036Τροπολογίες
CONT_AM(2020)647036

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 21
Σχέδιο έκθεσης
Ryszard Czarnecki
(PE639.864v01-00)
Απαλλαγή 2018: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
(2019/2082(DEC))

5.2.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: