Τροπολογίες - CONT_AM(2021)680752Τροπολογίες
CONT_AM(2021)680752

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 51
Σχέδιο έκθεσης
Martina Dlabajová
(PE657.241v01-00)
Απαλλαγή 2019 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
(2020/2144(DEC))

5.2.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: