Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - CONT_AM(2021)680752Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
CONT_AM(2021)680752

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 51
Návrh správy
Martina Dlabajová
(PE657.241v01-00)
Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - Dvor audítorov
(2020/2144(DEC))

5.2.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: