PDF 195kWORD 1154k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2019)0925_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–17.30 ч.

Четвъртък, 26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Докладчик:

 

Петри Сарвама (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Докладчик:

 

Исабел Гарсия Муньос (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Докладчик по становище:

 

Корина Крецу (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Размяна на мнения с генералните дирекции на Комисията относно резервите, изказани в техните годишни доклади за дейността за 2018 г.:

- г-н Жан-Ерик Паке, генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ (DG RTD),
- г-н Йежи Богдан Плева, генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI),
- г-н Марк Льометър, генерален директор на ГД „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO),
- г-н Йост Корте, генерален директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (DG EMPL),
- г-жа Параскеви Миху, генерален директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ (DG HOME) и
- г-н Кун Доенс, заместник генерален-директор на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO). 

25 септември 2019 г., 14.30–16.00 ч.

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01354

         Размяна на мнения с члена на Комисията Гюнтер Йотингер, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, и представяне на доклада относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (член 261, параграф 1 от Финансовия регламент (COM(2019)334 final)

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Размяна на мнения с члена на Комисията Гюнтер Йотингер, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, и представяне на следните документи:

- Годишен доклад за 2018 г. за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (COM(2019)299final);
- Годишен доклад пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г. (член 118, параграф 4 от Финансовия регламент (COM(2019)350 final))
в присъствието на Манфред Краф, генерален директор на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия

25 септември 2019 г., 16.00–17.30 ч.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

CONT/9/01353

         Размяна на мнения с генералния секретар на Европейския парламент Клаус Веле относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

         17 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

При закрити врати

12. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 24 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност