PDF 196kWORD 296k

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2019)0925_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 17.30 h

štvrtok 26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

3. Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Spravodajca:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         prijatie návrhu správy

4. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         prijatie návrhu správy

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         výmena názorov s generálnymi riaditeľstvami Komisie o výhradách uvedených v ich výročných správach o činnosti za rok 2018:

– Jean-Eric Paquet, generálny riaditeľ pre výskum a inováciu (GR RTD),
– Jerzy Bogdan Plewa, generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI),
– Marc Lemaître, generálny riaditeľ pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO),
– Joost Korte, generálny riaditeľ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL),
– Paraskevi Michou, generálna riaditeľka pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME) a
– Koen Doens, zástupca generálneho riaditeľa pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO).

25. septembra 2019 od 14.30 do 16.00 h

7. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CONT/9/01354

         výmena názorov s komisárom zodpovedným za rozpočet a ľudské zdroje Güntherom Oettingerom a predstavenie správy o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2017 (článok 261 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách) (COM(2019)334 final)

8. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         výmena názorov s komisárom zodpovedným za rozpočet a ľudské zdroje Güntherom Oettingerom a predstavenie týchto dokumentov:

– výročná správa za rok 2018 o riadení rozpočtu EÚ a jeho výkonnosti (COM(2019)299 final),
– výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 (článok 118 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) (COM(2019)350 final),
za prítomnosti Manfreda Kraffa, generálneho riaditeľa Útvaru Európskej komisie pre vnútorný audit

25. septembra 2019 od 16.00 do 17.30 h

9. Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

CONT/9/01353

         výmena názorov s generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu Klausom Wellem o následných opatreniach v súvislosti s absolutóriom za rok 2017

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

         17. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

12. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 23. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia