Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2012)473969Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2012)473969

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: