Návrh správy - CONT_PR(2012)473969Návrh správy
CONT_PR(2012)473969

NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2010
(C7-0279/2011 - 2011/2218(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei

6.2.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: