Návrh správy - CONT_PR(2014)521667Návrh správy
CONT_PR(2014)521667

NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012
(C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Petri Sarvamaa

22.1.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: