Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2014)524573Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2014)524573

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;
(2013/2173 (INI))
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Zigmantas Balčytis

7.1.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: