Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2017)610910Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2017)610910

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Indrek Tarand

2.10.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: