Проектодоклад - CONT_PR(2018)613477Проектодоклад
CONT_PR(2018)613477

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година
(2017/2159(DEC))
Комисия по бюджетен контрол
Докладчик по становище: Индрек Таранд

25.1.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: