Проектодоклад - CONT_PR(2018)613477Проектодоклад
CONT_PR(2018)613477

  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година
  (2017/2159(DEC))
  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик по становище: Индрек Таранд

  25.1.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: