Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2018)613477Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2018)613477

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016
(2017/2159(DEC))
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Indrek Tarand

25.1.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: