Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2021)657265Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2021)657265

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019
  (2020/2183(DEC))
  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

  14.1.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: