Σχέδιο έκθεσης - CONT_PR(2021)698992Σχέδιο έκθεσης
CONT_PR(2021)698992

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 (νυν κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές») για το οικονομικό έτος 2020
(2021/2149(DEC))
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński

20.12.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: