Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 15 december 1999 - Straatsburg Uitgave PB

Identificatie- en registratieregeling en etikettering van rundvlees en rundvleesproducten
MPphoto
 
 

  Kindermann (PSE), rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, reeds in februari 1997 hebben wij ons hier in de plenaire vergadering beziggehouden met de etikettering van rundvlees. Toen hebben wij als Parlement gezegd dat er onmiddellijk een verplicht etiketteringssysteem moest komen. De Raad besloot toen echter het voorlopig bij een facultatieve etikettering te houden en pas vanaf januari 2000 een verplicht stelsel in te voeren. Nu vraagt men ons in te stemmen met een nieuw uitstel van één jaar, omdat er vertraging is opgetreden bij de omzetting van de reeds geldige verordening 820/97. Voor deze vertraging zijn enkel en alleen de lidstaten, respectievelijk de Commissie verantwoordelijk.

De Commissie zegt dat de vertraging te wijten is aan te late ontvangst van de voortgangsverslagen van de lidstaten, op grond waarvan zij de algemene bepalingen voor een verplicht systeem moet uitwerken. Ons inziens zijn de Commissie en de lidstaten niet consequent genoeg geweest in hun pogingen het verplichte etiketteringssysteem voor rundvlees tijdig toe te passen. De Commissie moet zich echter wel de vraag laten welgevallen waarom zij de lidstaten niet eerder op het matje heeft geroepen. De lidstaten waren immers verplicht ervoor te zorgen dat voor 31 december van dit jaar de voorwaarden voor een waterdicht oorsprongsbewijs van runderen waren gegeven en hun elektronische databanken volledig bedrijfsklaar waren.

Verder schermt de Commissie met het argument dat de bij indiening van haar voorstel ontstane vertraging te wijten is aan het feit dat het Hof van Justitie nog geen besluit genomen heeft in de tegen de Raad aangespannen zaak met betrekking tot de rechtsgrondslag van verordening 820/97. Dit argument gaat echter niet op. Ook indien wij reeds een arrest hadden gehad, zou het heel erg moeilijk geweest zijn een medebeslissingsprocedure in deze zaak volledig af te ronden.

Wij kunnen niet zonder meer akkoord gaan met uitstel van nog eens een jaar. Misschien worden wij dan volgend jaar om deze tijd opnieuw gedwongen in te stemmen met uitstel, omdat bepaalde lidstaten hun huiswerk nog niet af hebben. Wij geven de lidstaten nog acht maanden de tijd om hun verzuim goed te maken. Vanaf 1 september 2000 moeten wij echter definitief een verplicht etiketteringssysteem hebben voor al degenen die rundvlees op de markt brengen. Dan heeft ook de Commissie de tijd om met de uitvoeringsbepalingen voor een verplicht systeem op de proppen te komen. Gelijktijdig zullen dan het Europees Parlement en de Raad via een medebeslissingsprocedure een nieuwe versie van verordening 820/97 kunnen afspreken. Deze procedure stelt ons in staat het verplichte systeem eerder in te voeren dan de Commissie in haar voorstel plant en biedt alle betrokkenen voldoende tijd om een duurzame en bevredigende oplossing te vinden.

Tot slot wil ik nogmaals alle collega's van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid hartelijk bedanken voor het feit dat zij rekening hebben gehouden met de door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling ingediende amendementen. Mijns inziens is het wel degelijk belangrijk dat het Europees Parlement bij dit cruciale vraagstuk voor de consumenten met één stem spreekt en een duidelijk signaal geeft. Ook dank ik alle medewerkers en het secretariaat voor hun opofferingsgezindheid en hun snelle werk.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid