Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Μαΐου 2000 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0135/2000) του κ. Goebbels, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2, της Συνθήκης, για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα από 1.1.2001 (COM(2000) 274 - C5-0226/2000 - 2000/0110(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), εισηγητής. - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα θα είναι το δωδέκατο μέλος του ευρώ. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να επαιτεί την ένταξή της στη ζώνη. Προκρίνεται δικαιωματικά για να αποτελέσει μέρος του συνόλου των κρατών που το 2002 θα εισάγουν το ευρώ ως πραγματικό και οριστικό μέσο πληρωμών.

Η πραγματοποίηση των κριτηρίων οικονομικής σύγκλισης στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα. Είναι το αποτέλεσμα μία πολιτικής σταθερότητας που εφαρμόζεται με μεγάλη συνοχή από τις ελληνικές αρχές από το 1996. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα θεωρείτο ως ο σοβαρότερος οικονομικός ασθενής της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός υπερέβαινε το 20%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήριζε επισήμως το δημοσιονομικό έλλειμμα ως υπερβολικό. Η διαχείριση του δημοσίου τομέα ήταν εμφανώς κακή. Το μισό περίπου του δημόσιου χρέους προέρχεται από τις συνεχείς μεταφορές του κράτους προς τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Σήμερα, οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, η Επιτροπή ή ακόμη η ΕΚΤ εκφράζουν γενικώς επαινετικά σχόλια για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Έλληνες. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι ιδιωτικοί φορείς έχουν επίσης ανακαλύψει την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικός καθαρός αποδέκτης ξένων κεφαλαίων. Το χρηματιστήριο γνώρισε γρήγορη άνθιση. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας έχουν βελτιώσει την κατάταξη των ελληνικών δανείων. Βέβαια, η κατάσταση απέχει πολύ από την τελειότητα. Συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα.

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής εμμένει στα ακόλουθα στοιχεία. Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, όσον αφορά τον αποπληθωρισμό, να αποκτήσει βιώσιμο χαρακτήρα. Η κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει τον αντιπληθωριστικό προσανατολισμό των μέσων της οικονομικής πολιτικής που διαθέτει, κυρίως στους τομείς του προϋπολογισμού και της εισοδηματικής πολιτικής.

Η συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων είναι προφανώς απαραίτητη για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος μη πληθωριστικής ανάπτυξης. Αν και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων που παραμένουν απαραίτητες, μία εκ των οποίων είναι η αποτελεσματική μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης, την οποία πρόκειται να λάβει το Συμβούλιο Οικονομίας/Οικονομικών ύστερα από τις συζητήσεις του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η απάντηση λοιπόν του Κοινοβουλίου δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική, δηλαδή θετική ή αρνητική, όπως ορίζει κάθε λήψη τελικής απόφασης σε ένα σωστό δημοκρατικό καθεστώς.

Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ δεν περιλαμβάνει κανένα πολιτικό κίνδυνο. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, και μάλιστα την υποχρέωση, να ενταχθεί στην ΟΝΕ. Αναμφίβολα, υπάρχουν οικονομικοί κίνδυνοι, είναι όμως πιο σημαντικοί για την Ελλάδα παρά για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Προσχωρώντας στη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα θα είναι αναγκασμένη να συνεχίσει να εμφορείται από τη νοοτροπία σταθερότητας που εγκαθιδρύθηκε από το 1996 και συνίσταται στην εφαρμογή μίας υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής. Έχει όμως ήδη δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο που οδηγεί σε μία αειφόρο, μη πληθωριστική ανάπτυξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να εξυπηρετήσει μία υγιή ανάπτυξη. Η Επιτροπή EMAC, στη μεγάλη της πλειοψηφία, ζητά ως εκ τούτου από το Κοινοβούλιό μας να ψηφίσουμε υπέρ της ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 2001.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκθέσω ορισμένες προσωπικές σκέψεις. Συγχαίρω τη δανική και σουηδική κυβέρνηση που αποφάσισαν να ζητήσουν τη γνώμη των υπηκόων τους για την ένταξή τους στο κοινό νόμισμα. Εύχομαι τα αποτελέσματα αυτών των δημοκρατικών διαβουλεύσεων να είναι ευνοϊκά. Παρομοίως, εύχομαι το Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέξει το κοινό νόμισμα στο εγγύς μέλλον.

Η κοινή φιλοδοξία των δεκαπέντε κρατών να δημιουργήσουν μία ολοένα στενότερη Ένωση, που να περιλαμβάνει κυρίως ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο ακέραιο χωρίς κοινό νόμισμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, δεν θα είναι δυνατόν να ζητήσει όλα τα πλεονεκτήματα μιας ολοένα περισσότερο ενοποιημένης χρηματαγοράς, χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτή και χωρίς να αναλαμβάνει όλες τις κοινές ευθύνες και υποχρεώσεις σε μία Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Ορισμένοι συνάδελφοι θα καταψηφίσουν αύριο την έκθεσή μου ή θα δηλώσουν αποχή. Οι μεν αντιτίθενται στο ευρώ -κάτι που είναι δικαίωμά τους- οι δε προσπαθούν να στηριχθούν πολιτικώς στις πραγματικές ανησυχίες που η σχέση “δολάριο-ευρώ” προκαλεί στους συμπολίτες μας.

Πρέπει να εμμείνουμε στο γεγονός ότι το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών της ζώνης του ευρώ δεν υποχώρησε στην ουσία από τη στιγμή που ο πληθωρισμός είναι και παραμένει πολύ χαμηλός.

Βέβαια, η αξία του ευρώ μειώθηκε έναντι του δολαρίου και, σε μικρότερο βαθμό, έναντι του γεν και της λίρας. Σε ένα σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, τέτοιες διακυμάνσεις είναι αναπόφευκτες. Το ευρώ ωστόσο δεν έγινε αδύναμο νόμισμα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, το γερμανικό μάρκο γνώρισε πολύ πιο σημαντικές διακυμάνσεις έναντι του δολαρίου. Το 1985, ένα δολάριο αντιστοιχούσε σε 3,5 μάρκα. Για να επιτευχθεί ένα τόσο χαμηλό επίπεδο έναντι του δολαρίου, θα έπρεπε η ισοτιμία του ευρώ να μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 0,6 ανά δολάριο. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το ευρώ δεν χαίρει της εκτίμησης των χρηματαγορών λόγω της καθυστέρησης της Ευρώπης, όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η Γερμανία μετά το 1985 για να επιστρέψει το μάρκο στο επίπεδο του 1,7 ή 1,8 ανά δολάριο;

Γεγονός είναι ότι η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ υγιής, πολύ πιο ευνοϊκή σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Το μόνο μελανό σημείο είναι η ανεργία, η οποία σίγουρα παρουσιάζει μείωση, είναι όμως ακόμη πολύ σημαντική. Σίγουρα, όμως, δεν είναι οι χρηματαγορές που θα χαρούν περισσότερο με την επιστροφή στην πλήρη απασχόληση. Γενικά, τα καλά νέα που αφορούν την απασχόληση κάνουν το χρηματιστήριο πολύ διστακτικό, γιατί φοβάται μία ανάκαμψη του πληθωρισμού. Στην ουσία, οι χρηματαγορές λειτουργούν με τη δική τους λογική. Αναζητούν την άμεση απόδοση, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται σήμερα καλύτερα, κυρίως με υψηλότερα επιτόκια. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μόλις αύξησε τα επιτόκιά της. Παρόλη την αγελαία τους όμως συμπεριφορά, οι αγορές θα αντιληφθούν τελικά, κύριε Πρόεδρε, ότι μεσοπρόθεσμα, το ευρώ θα είναι πιο ασφαλές νόμισμα από το δολάριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Karas (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να επισημάνω ακριβώς όπως και ο προηγούμενος ομιλητής ότι μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί καλά, χρειάζεται ένα κοινό νόμισμα. Δεύτερον, ότι ήδη στην αρχή της συζήτησης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια φήμη που κυκλοφορεί και συγκεκριμένα ότι η συναλλαγματική αξία του ευρώ έχει να κάνει με την ενδεχόμενη είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Είναι σαφές ότι η συναλλαγματική αξία του ευρώ δεν έχει τίποτα να κάνει με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, έχει πολύ περισσότερο να κάνει με την έλλειψη αποφασιστικότητας μερικών κρατών μελών κατά την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων και βημάτων προς την ελευθέρωση, και βέβαια με μερικές διαφορές μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ ως προς τη διάρθρωση της οικονομίας - ξεκινώντας από τα επιτόκια.

Ως εκ τούτου επιθυμώ να συγχαρώ και εξ ονόματος της Ομάδας μου την Ελλάδα και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες της στην πορεία της προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Συμπληρώνοντας όσα είπα ήδη με την ευκαιρία της έκθεσης για τη σύγκλιση, λέμε ένα σαφές Ναι για την είσοδο της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό το σαφές Ναι δεν μειώνεται, όταν φυσικά, μέσα από το αίσθημα ευθύνης για την αυτοκατανόησή μας, για ένα ισχυρό ευρώ, για την αειφορία, για τη σταθερότητα των τιμών, για την ίση μεταχείριση όλων των κρατών, ενθαρρύνουμε την Ελλάδα να συνεχίσει τις προσπάθειές της και επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να καταβάλει ακόμα πολλές προσπάθειες για να επιδείξει μια διαρκή σταθερότητα τιμών και ένα ισοσκελισμένο και μικρό χρέος στον κρατικό τομέα.

Τα λέω αυτά επειδή γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κατά πολύ, αλλά αυτή η υποχώρηση ανάγεται εν μέρει σε προσωρινούς παράγοντες. Επομένως είναι αναπόφευκτες οι περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη μιας διαρκούς σταθερότητας των τιμών. Και το λέω αυτό επειδή ενόψει των απαιτήσεων που περιέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι αναγκαίες σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και διαρκή πλεονάσματα του προϋπολογισμού προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό του χρέους σε εύλογο χρονικό διάστημα στο επίπεδο του 60%.

Λέμε Ναι στην είσοδο της Ελλάδας, την ενθαρρύνουμε, αλλά ζητούμε να συνεχίσει τη λήψη αναγκαίων μέτρων που θα διασφαλίζουν τη διατηρησιμότητα των κριτηρίων με το πνεύμα του Συμφώνου Σταθερότητας.

Επιτρέψτε μου όμως τελειώνοντας να απευθύνω έκκληση και στη Σουηδία, η οποία πέρα από την εκπλήρωση πολλών κριτηρίων θα πρέπει επιτέλους να αντεπεξέλθει και στα πολιτικά της καθήκοντα, επειδή επί του παρόντος η σουηδική κυβέρνηση καθυστερεί όσον αφορά την προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα -2 και την τροποποίηση της νομοθεσίας για την κεντρική τράπεζα προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ μετά από την προσχώρησή της.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Randzio-Plath (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι προσπάθειες της Ελλάδας για την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης πείθουν την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Υποστηρίζουμε τη σύσταση και την έκθεση του εισηγητή. Είναι σημαντικό που επιτέλους ολοκληρώνεται πραγματικά η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Τούτο μπορεί βέβαια να γίνει μόνο εάν γίνουν μέλη της Νομισματικής Ένωσης πραγματικά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις οικονομικές συναλλαγές έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να είναι μέλη όλα τα κράτη της ΕΕ, προπάντων μάλιστα εκείνα που είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλισης. Μόνο τότε θα μπορέσει να προστατευθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του οικονομικού χώρου από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Με μια μεγάλη Νομισματική Ένωση βελτιώνονται και οι δυνατότητες για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και κατά συνέπεια και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όπως κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες και να εκτελεί τα καθήκοντά της. Αυτό είναι αυτονόητο, και ισχύει για την Ελλάδα ιδίως ως προς τα ποσοστά του χρέους της. Εδώ βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε ήδη, υπό παρακολούθηση όπως το Βέλγιο και η Ιταλία. Θέλω ωστόσο να επισημάνω ότι ο έλεγχος των προγραμμάτων σταθερότητας και άλλων κρατών έδωσε πέρυσι αφορμή να τους ασκηθεί κριτική. Επομένως η Ελλάδα δεν είναι το μοναδικό κράτος που θα πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς τις καλές του επιδόσεις.

Μια ανέκκλητη κοινότητα αλληλεγγύης - γιατί αυτό είναι η Νομισματική Ένωση - απαιτεί μια σταθερή και συνεχή αναπροσαρμογή. Αυτή την υπόσχεση έχουν δώσει μεταξύ τους οι εταίροι της Νομισματικής Ένωσης και οφείλουν να την τηρήσουν. Αυτή η αξίωση προβάλλεται τόσο στη Συνθήκη όσο και στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας.

Η Ελλάδα, όπως εξάλλου και άλλα μέλη, θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη διατηρησιμότητα της εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης. Οι απαιτούμενες προσαρμογές των επιτοκίων στα δεδομένα της ζώνης του ευρώ απαιτούν πολλά από την οικονομία, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η συναίνεση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων. Τούτο μας κάνει αισιόδοξους ότι με την Ελλάδα θα έχουμε έναν επιτυχημένο εταίρο στη Νομισματική Ένωση.

Δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς ότι η Νομισματική Ένωση θα αποδυναμωθεί με την είσοδο της Ελλάδας, διότι όλα εξαρτώνται από την εσωτερική νομισματική σταθερότητα. Όποιος θέλει να προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ πρέπει να πληροί τα κριτήρια σύγκλισης. Η εσωτερική σταθερότητα έχει μακροπρόθεσμα αποφασιστική σημασία για την εξωτερική αξία ενός νομίσματος. Το μέσο ποσοστό του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, το οποίο ανέρχεται στο 1,9% είναι ένα σαφές μήνυμα γι’ αυτό. Θέλω εν προκειμένω να υπενθυμίσω ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναφέρει πως χρειαζόμαστε μια νομισματική πολιτική που να διασφαλίζει τη σταθερότητα του νομίσματος. Τούτο είχε επιτευχθεί τους πρώτους μήνες ύπαρξης του κοινού χώρου του ευρώ. Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ δεν μπορεί να αποτελέσει γνώμονα για τη νομισματική πολιτική. Σημαντικό είναι το ότι η εσωτερική αγοραστική δύναμη του ευρώ είναι τόσο σταθερή, όπως ήταν και το γερμανικό μάρκο!

 
  
MPphoto
 
 

  Huhne (ELDR).(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθέρων θα ήθελα να καλωσορίσω την Ελλάδα στο ευρώ και να δηλώσω ότι ασφαλώς θα ψηφίσουμε υπέρ της ελληνικής ένταξης. Σε ό,τι αφορά εκείνες τις άλλες χώρες εκτός της ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, ελπίζω ένθερμα να μπορέσουν να προσχωρήσουν στο ευρώ σύντομα. Λυπάμαι πάρα πολύ επίσης που υπάρχουν τόσο λίγοι Συντηρητικοί Βρετανοί εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα, καθώς καταδεικνύεται, με την Ελλάδα να αποτελεί τώρα το δωδέκατο μέλος της ζώνης ευρώ, πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται ο βρετανικός ευρωσκεπτικισμός σχετικά με το μέλλον του νομίσματος.

Το ευρώ απέφερε με επιτυχία χαμηλό πληθωρισμό, αυξανόμενη ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και προστασία των οικονομιών της ζώνης ευρώ από τις έντονες διακυμάνσεις των ξένων συναλλαγμάτων. Μάλιστα, η βρετανική αντίληψη ότι το ευρώ είναι αποτυχημένο, εξαιτίας της πτώσης του έναντι του δολαρίου, απλώς παρανοεί το συνολικό σχέδιο. Η λυδία λίθος για ένα νόμισμα είναι η σταθερότητα των τιμών εντός της οικονομίας, όχι η αξία του νομίσματος έναντι άλλων νομισμάτων εκτός της οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εσωτερικής σταθερότητας, με πληθωρισμό μικρότερο από 2% και ανάπτυξη 3,1% στη ζώνη ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη από ό,τι στη Βρετανία, το ευρώ είναι σαφώς επιτυχημένο. Μάλιστα, μια έρευνα στην Τράπεζα του Τόκυο Mitsubishi υπολόγισε πρόσφατα την αξία του ευρώ σαν να υπήρχε ήδη τις τελευταίες δεκαετίες, σταθμίζοντας την αξία κάθε προκατόχου νομίσματος για να δημιουργήσει ένα τεχνητό ευρώ. Ιστορικά, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι το ευρώ στην πραγματικότητα προσγειώθηκε μεταξύ μιας ανώτερης τιμής, 1,70 δολάρια ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 1979 και μιας χαμηλής τιμής, μόλις 0,69 δολάρια ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 1985. Με άλλα λόγια, το ευρώ θα μπορούσε ευχαρίστως να παραμείνει στο πλαίσιο του ιστορικού συναλλακτικού εύρους του και τώρα, είτε παρουσιάσει πτώση κατά 23% είτε αύξηση κατά 188%. Βεβαίως, αυτό το τεχνητό ευρώ συμπεριέλαβε νομίσματα όπως η ιταλική λιρέτα, αλλά το ίδιο ισχύει ακόμη και για το ισχυρό γερμανικό μάρκο μεμονωμένα.

Εάν το ευρώ είναι ένα ασθενές νόμισμα, τότε το μάρκο ήταν θετικά αναιμικό. Βούτηξε στα 3,45 μάρκα το δολάριο στο τέλος του Φεβρουαρίου 1985, τιμή κατά ένα τρίτο χαμηλότερη της τρέχουσας ισοτιμίας των 2,16 μάρκων το δολάριο. Μέσα σε τρία χρόνια και ένα κραχ του δολαρίου, το μάρκο επέστρεψε στα 1,57 μάρκα τον Δεκέμβριο του 1987.

Είναι αλήθεια ότι η ιστορία του ξένου συναλλάγματος είναι μια ιστορία κατάφωρων παρεκκλίσεων, υπερτιμήσεων και υποτιμήσεων, που η κάθε μία προξενεί είτε την οδύνη της οικονομικής κρίσης είτε πληθωριστικό κόστος στην οικονομία και, όπως αναγνώρισε σωστά η Ελλάδα, το ευρώ αποτελεί έναν τρόπο ανάκτησης του ελέγχου σε ένα καίριο τμήμα του οικονομικού περιβάλλοντός μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαγιαννάκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που συζητάμε είναι ακριβής στα στοιχεία της και αντικειμενική στην αξιολόγησή της. Η Ελλάδα κρίνεται, όπως κρίθηκαν και οι πρώτες χώρες της ΟΝΕ· και η κρίση αυτή της δίνει τη θέση που της αξίζει, τη θέση που μπορούσε να καταλάβει τότε και να γίνει μαζί με τους άλλους μέλος της ΟΝΕ, δεν κατέλαβε, όμως, εξ αιτίας της αδυναμίας αυτών που την κυβέρνησαν. Πάντως, η στιγμή είναι ιστορική για την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, και, επιτρέψτε μου να το πω, και για την Ευρώπη. Ελπίζω να ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές, όταν και οι άλλες χώρες θα ενταχθούν· και ακόμα περισσότερο όταν θα προχωρήσουμε, όπως είναι αναγκαίο, στην πολιτική ολοκλήρωση της ενοποίησης. Το ευρώ επανέφερε την πολιτική στην Ευρώπη. Σε εμάς εναπόκειται να χαράξουμε τον δρόμο για τη θεσμοποίηση της πολιτικής της Ευρώπης και, μεθαύριο, μέσω της ενωμένης Ευρώπης, για την πολιτικοποίηση μιας παγκοσμιοποίησης, που προχωράει τυφλή, χωρίς ιστορικό και πολιτικό σχέδιο.

Για την Ελλάδα και τα άλλα μέλη της ΟΝΕ, το πρόβλημα της διατηρησιμότητας είναι καίριο. Είναι πρόβλημα κατ' εξοχήν πολιτικό εάν θα μπορέσουν να δράσουν μαζί στην οικονομική τους πολιτική, σαν να είχαν ήδη πετύχει την πολιτική ενοποίηση. Είναι πρόβλημα αναπτυξιακών επιλογών και αλλαγών· και φυσικά είναι και πρόβλημα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, έχει πρόβλημα φορολογικής μεταρρύθμισης. Μέγα μέρος της οικονομίας της δεν πληρώνει φόρους, ενώ βασικοί φόροι που υπάρχουν σε άλλες χώρες μέλη, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο μέσος έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους, αλλά το σύνολο των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας είναι πολύ χαμηλότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Να μια διαρθρωτική αλλαγή που εκκρεμεί, ενώ η κυβέρνησή μας περιορίζεται κυρίως στις αποκρατικοποιήσεις. Εκκρεμούν και άλλες σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η ενίσχυση των περιφερειακών εξουσιών και της οικονομικής αυτοτέλειάς τους, η εκ βάθρων αναδιοργάνωση των συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς, η απελευθέρωση και η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου τομέα. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που πρέπει να ενισχυθούν αμέσως για να έχει η διατηρησιμότητα μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (UEN). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001 είναι αξιοθαύμαστη, περισσότερο επειδή εκφράζει πολιτική θέληση για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, παρά επειδή φροντίζει να είναι ακριβής σε τεχνικό επίπεδο. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι η Ελλάδα κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να ικανοποιήσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ και το επέτυχε αρκετά καλά, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπως το δημόσιο χρέος, για αυτό όμως το θέμα, ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ δεν έχουν να της διδάξουν τίποτα.

Αυτές οι κάποιες αδυναμίες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μικρό αντίκτυπο αν το ευρώ ήταν ισχυρό, κινδυνεύουν τώρα, στα πλαίσια της υποτίμησης, όπου η παραμικρή ασάφεια καταγράφεται εις βάρος του ενιαίου νομίσματος, να έχουν ένα πολύ πιο αρνητικό αποτέλεσμα, για ψυχολογικούς λόγους. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν πίστεψαν ότι έπρεπε να διαφοροποιήσουν την ένταξη της Ελλάδας για να μην δώσουν την εντύπωση ότι φοβούνται και, από τη δική τους άποψη, η θέση αυτή φαίνεται αρκετά λογική, αν και λίγο ριψοκίνδυνη.

Η Ομάδα Ευρώπη των Εθνών είναι έτοιμη να τους δώσει δίκιο, ακολουθώντας όμως έναν εντελώς διαφορετικό συλλογισμό. Προφανώς, η πρώτη μας κίνηση θα ήταν να μην συμμετάσχουμε σε μία συζήτηση η οποία, σύμφωνα με πολλούς από εμάς, δεν είναι δική μας. Από μία άλλη πλευρά, όμως, νομίζουμε ότι η επέκταση της ζώνης του ευρώ θα μπορέσει τελικά να χρησιμεύσει ως πρωταρχικό κίνητρο για ωφέλιμες μεταρρυθμίσεις. Πράγματι, όσο περισσότερο θα διευρύνεται η ζώνη του ευρώ, τόσο δυσκολότερο θα είναι για το ενιαίο νόμισμα να αντιπροσωπεύει πολύ διαφορετικά έθνη και τόσο περισσότερο θα αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν πιο απλό να καταστήσουμε το σύστημα πιο ελαστικό, επιτρέποντας στο ευρώ να εξελιχθεί σε ένα απλό κοινό νόμισμα, το οποίο θα προστίθετο στα εθνικά νομίσματα με μία ορισμένη ελαστικότητα, χωρίς να τα εξαλείφει. Αυτή η λύση της εξέλιξης προς ένα κοινό νόμισμα θα επέτρεπε αναμφίβολα να ενωθούν οι χώρες της Ένωσης, οι οποίες έως τώρα έχουν μείνει εκτός της ζώνης του ευρώ, να δημιουργηθεί μία κοινή αναφορά σε όλους και να τεθεί τέλος σε έναν καταστροφικό σήμερα διαχωρισμό για την αξιοπιστία όλης της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιαννάκου-Κουτσίκου (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η νομοθετική πρόταση του Συμβουλίου για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001 είναι θετική και ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μέσω της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υποστήριξε πάντοτε σθεναρά όλες τις πολιτικές που ήσαν αναγκαίες, ώστε η Ελλάδα, που παρέμεινε εκτός του πρώτου κύκλου των κρατών μελών, να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή της στη ζώνη ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μου πληροί σήμερα τα κριτήρια σύγκλισης, πλην εκείνου του δημοσίου χρέους. Τούτο όμως, συνέβη και στις περιπτώσεις της Ιταλίας και του Βελγίου και δεν είναι δυνατόν, φυσικά, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα να υποστεί δυσμενή διάκριση.

Οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση άρχισαν πραγματικά στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπως τόσο ο Επίτροπος όσο και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, και αφορούν σε διαφορετικές κυβερνήσεις και σε διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Οφείλονται όμως, κυρίως, στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, στο σύνολό του. Σήμερα στην Ελλάδα, η πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί σε περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές, διατηρώντας την αντιπληθωριστική λογική, με στόχο μια πραγματική κοινωνική οικονομία της αγοράς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ώστε η χώρα μου να μπορεί να τηρήσει με άνεση το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης του Δουβλίνου.

Η ΟΝΕ, κύριε Πρόεδρε, θα είναι πραγματικά επιτυχής όταν επιτευχθεί η συμμετοχή όλων των κρατών μελών, πολύ περισσότερο χωρών όπως η Σουηδία, της οποίας η σύγκλιση εμφανίζει εξαιρετική πορεία. Ευχόμεθα σύντομα η ετυμηγορία του σουηδικού λαού να μπορεί να προσθέσει ένα ακόμα βήμα ολοκλήρωσης στη ζώνη ευρώ. Επί του παρόντος, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την προσχώρηση της Ελλάδας στη ζώνη ευρώ και σας βεβαιώνουμε, ότι, όσο μας αφορά ως μείζονα αντιπολίτευση, θα συμβάλουμε με την πολιτική μας στις προσπάθειες που θα γίνουν για την εφαρμογή των κανόνων του συμφώνου σταθερότητας και για την τήρηση των κοινών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου χώρου χωρίς σύνορα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (EDD). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια σύγκλισης, αυτή είναι η κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η κρίση βασίζεται σε μία ιδιαίτερα ονομαστική ερμηνεία. Κάθε καλός οικονομολόγος γνωρίζει ότι η Ελλάδα, παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις των περασμένων ετών, στον τομέα του πληθωρισμού και του δημόσιου χρέους δεν έχει κατορθώσει ακόμα να ελέγξει ή να διευθετήσει απόλυτα την κατάσταση.

Το ελληνικό δημόσιο έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε ένα εκτεταμένο σύνολο κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ζημιογόνες. Το 2001 λήγει η ισχύς της παρέκκλισης για την ελευθέρωση διάφορων τομέων. Τότε θα διαφανεί το τεράστιο κρυμμένο δημόσιο χρέος, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ του σημερινού. Γιατί η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της αυτά τα κρυμμένα πτώματα στη ντουλάπα; Η ελληνική δραχμή, στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ανατιμήθηκε κατά 2,5% με σκοπό να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στην Ελλάδα βρίσκονται 600 βασικές μονάδες πάνω από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συμμετοχή στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001 σημαίνει ότι αυτά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να μειωθούν. Εξαιτίας αυτού, η χορήγηση πιστώσεων πρόκειται να επεκταθεί σημαντικά και η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να πληροί το κριτήριο του πληθωρισμού. Γιατί η Επιτροπή κλείνει τα μάτια της σε αυτήν την εξέλιξη;

Προς όφελος των ελλήνων πολιτών και μιας πιο ευέλικτης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θεωρούμε αναγκαίο να μην υποστηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατηφόρης (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την σοβαρότητα και την αντικειμενικότητα με την οποία αντιμετώπισε την υποψηφιότητα της Ελλάδος. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί την αντιμετώπισε με την ίδια αυστηρότητα που επιδείχθηκε για όλα τα κράτη μέλη που προηγήθηκαν από εμάς στη συγκρότηση του ενιαίου νομίσματος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που θα μπορούσε να κάνει σε μια χώρα που για κάποιο διάστημα έδωσε την εντύπωση ότι η οικονομία της είχε πάρει τον κατήφορο προς ένα γενικό ξεχαρβάλωμα. Υπάρχουν στον κόσμο πολλά παραδείγματα για το πού μπορεί να οδηγήσει ένας τέτοιος κατήφορος, υπάρχουν σχετικά λιγότερα παραδείγματα όπου μια χώρα βρήκε τη δύναμη όχι μόνο να σταματήσει, αλλά και να αντιστρέψει το κατρακύλισμα και να φtάσει να ικανοποιήσει τα αυστηρότερα κριτήρια σταθερότητας που υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί οικοδομήθηκε στη βάση μιας οικονομίας όχι πλούσιας, όχι ιδιαίτερα ισχυρής. Δεν χρειαζόμαστε εσάς, να μας θυμίσετε ότι η ελληνική οικονομία είναι αδύνατη. Το ξέρουμε αυτό. Για να οικοδομήσει ένας λαός την νομισματική σταθερότητα πάνω σε τέτοια βάση χρειάζεται να κάνει και προσπάθειες και θυσίες μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτήθηκαν στις πλουσιότερες οικονομίες. Το ότι ο ελληνικός λαός δέχθηκε να κάνει αυτές τις θυσίες αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη της αποφασιστικότητάς του να ξεφύγει οριστικά, με δικές του προσπάθειες, αξιοποιώντας ασφαλώς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την μοίρα της οικονομικής καθυστέρησης. Τις ίδιες προσπάθειες θα κάνει και στο μέλλον, όχι γιατί μας το επιβάλλει η δική σας αυστηρότητα, αλλά γιατί μας το επιβάλλει το δικό μας συμφέρον. Μας το υπαγορεύει η δική μας θέληση να ζήσουμε καλύτερα, να λειτουργήσουμε σαν σύγχρονη οικονομία, να ευημερήσουμε μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε εδώ όχι γιατί θελήσαμε να συγκαλύψουμε τις αδυναμίες μας, αλλά γιατί θελήσαμε να αγωνιστούμε και αγωνιστήκαμε και επιτύχαμε.

Σε ό,τι αφορά εμάς, είμαστε ένας μικρός λαός, αλλά είμαστε ένας λαός μαχητικός και η προσχώρησή μας στο ενιαίο νόμισμα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για το μεγάλο αυτό εγχείρημα της Ευρώπης, αποτελεί ένα δείγμα του ό,τι υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προσπάθεια και ευχόμαστε και άλλες χώρες, πολύ πλουσιότερες από εμάς, να το δούνε αυτό και να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ας μην χαίρεται κανείς πρόωρα για τις σημερινές περιπέτειες του ενιαίου νομίσματος. Εμείς, με την προσχώρησή μας, δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας στην Ευρώπη, στην νομισματική της ένωση, στην προοπτική της οικονομικής της ενοποίησης, την επιτυχία της κοινής της οικονομικής μοίρας. Αυτό είναι το νόημα της προσχώρησης της Ελλάδας, αυτό είναι το νόημα της αποδοχής της. Η Ευρώπη γίνεται σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ισχυρότερη και όχι πιο αδύνατη από την ελληνική προσχώρηση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ELDR).(SV) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν εξετάζει μόνο το ελληνικό πρόγραμμα σύγκλισης, αλλά και το σουηδικό επίσης. Το ίδιο κάνει και η έκθεση Goebbels, έστω κι αν το σκέλος που αφορά τη Σουηδία είναι περιορισμένο. Η σουηδική οικονομία πηγαίνει καλά – πολύ καλά, κάτι που επισημαίνεται επίσης και στην έκθεση Goebbels. Πέραν αυτού ο κ. Goebbels υπενθυμίζει, όπως επίσης κάνουν οι κ.κ. Karas και Randzio-Plath, ότι ι ισχύς της ΕΕ θα αυξηθεί αν όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην ΟΝΕ. Είναι καλό ότι ο κ. Goebbels υπενθυμίζει το αυτονόητο. Αν κάποιος είναι μέλος της ΕΕ, τότε, θα πρέπει, επίσης, να είναι πλήρες μέλος.

Πρέπει, ακόμη κι αν η οικονομία της Μ. Βρετανίας, της Δανίας και της Σουηδίας πηγαίνουν πολύ καλά, πρέπει, να τονιστεί με σαφήνεια, όπως ακριβώς έκανε ο Επίτροπος, κ. Solbes Mira, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ότι το πνεύμα της Συνθήκης συνεπάγεται ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, μακροπρόθεσμα, να μείνει εκτός ενός τόσο στρατηγικού τομέα συνεργασίας, όπως είναι το κοινό νόμισμα. Αυτό θα μπορούσε να είχε υπογραμμιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στην έκθεση.

Το ευρώ έχει επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, κάτι που έχει ευνοήσει τις επιχειρήσεις, πέραν των άλλων, τις πολλές μικρές επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός στις τιμές και έχει βελτιωθεί η διαφάνεια. Το ευρώ δεν είναι αδύναμο, αλλά, το δολάριο είναι εξαιρετικά ισχυρό. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω στις ";ευρισκόμενες εκτός χώρες"; ότι υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η επιρροή τους ακόμη περισσότερο. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας επιθυμεί μια ομάδα των 11 του Ευρώ - σύντομα δώδεκα, που να έχει μεγαλύτερη επιρροή και εξουσία στον τομέα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής.

Στην Ευρώπη υπάρχει ανάκαμψη σήμερα, αλλά, όμως, θα έλθουν και άλλες εποχές – και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, δεν αγοράζουμε ομπρέλα όταν αρχίζει να βρέχει, αλλά, όταν ο ήλιος λάμπει ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν αρχίσουν οι βροχές. Το ευρώ φέρνει οικονομική σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Υπάρχουν πολύ ισχυροί οικονομικοί και ηθικοί λόγοι υπέρ της αναγκαιότητας ένταξης της Σουηδίας στην ΟΝΕ. Η Σουηδία θα έπρεπε να αισθάνεται την υποχρέωση να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, θα ευχόμουν η πατρίδα μου, η Σουηδία, να μπορούσε να συμπορευθεί σήμερα με την Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κουλουριάνος (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι επιφυλάξεις μας για την προσχώρηση της Ελλάδος στην ΟΝΕ δεν είναι θέμα αρχής αλλά βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, τόσο για την ΟΝΕ γενικώς όσο και για την ελληνική οικονομία. Για την ΟΝΕ γενικότερα είμαστε υπέρ μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Δυστυχώς, η ένωση είναι μόνο νομισματική και όχι οικονομική. Είναι ΝΕ και όχι ΟΝΕ. Ξέρουμε ότι η ΟΝΕ γεννήθηκε πριν από την ώρα της για πολιτικούς λόγους που ξεκινούν από τα γεγονότα του 1989 και 1990. Έτσι, είχαμε πρόωρο τοκετό με το παιδί, το Ευρώ στην θερμοκοιτίδα να χάνει βάρος. Αυτή την γνώμη έχουν διατυπώσει και οι νομπελίστες οικονομολόγοι Friedman, Tobin και Modigliani. Της δημιουργίας της ΟΝΕ δεν προηγήθηκε συμφωνία επί της οικονομικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη. Μόλις τώρα προσπαθούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να σκιαγραφήσουν κοινές πολιτικές για μερικά οικονομικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η ανεργία και η ανταγωνιστικότητα. Αλλά είναι μαρκύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, όπως λέει ο ποιητής.

Η έκθεση Goebbels μας λέει ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική και μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός κίνδυνος με την προσχώρηση της Ελλάδος στην ζώνη του Ευρώ. Προσθέτει όμως η έκθεση ότι οικονομικοί κίνδυνοι υπάρχουν και είναι μεγαλύτεροι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ. Συμφωνούμε. Δεν κινδυνεύουν οι οικονομίες των άλλων 14 χωρών μελών. Μου είναι βέβαια δύσκολο να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να κάνει τόσο εύκολα διάκριση μεταξύ πολιτικών και οικονομικών κινδύνων. Αλλά ας είναι.

Σχετικά με την Ελλάδα οι επιφυλάξεις μας αναφέρονται στους οικονομικούς κινδύνους που μνημονεύει η έκθεση. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχε μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην βελτίωση των αριθμοδεικτών και όχι των πραγματικών μεγεθών της οικονομίας. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν βελτιώθηκε, η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. Οι απαραίτητες δομικές αλλαγές δεν έγιναν και οι ιδιωτικοποιήσεις παρουσιάστηκαν σαν η νέα πανάκεια για ανάπτυξη και ευημερία. Οι εισοδηματικές ανισότητες μεγάλωσαν στον βωμό των αριθμοδεικτών, με αποτέλεσμα οι αριθμοί να ευημερούν αλλά ο λαός να υποφέρει.

Με πλήρη ειλικρίνεια η έκθεση Goebbels λέει ότι ως προς την σύγκλιση κάθε κυβέρνηση της Ένωσης έχει υποχρέωση αποτελεσμάτων αλλά δυνατότητα επιλογής μέσων. Είναι λοιπόν στην επιλογή των μέσων της ελληνικής κυβέρνησης που έχουμε αντιρρήσεις. Τα μέσα που επελέγησαν δεν ήταν τα οικονομικά πρέποντα, ούτε τα κοινωνικά δίκαια. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Με την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ βουτάμε στα βαθιά νερά και όποιος αντέξει.

 
  
MPphoto
 
 

  Collins (UEN). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Goebbels για την πολύ επαγγελματική έκθεση και την άριστη παρουσίασή του. Ορισμένα δημόσια οικονομικά συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική σταθερότητα και πρόοδο. Η εξασφάλιση δημοσιονομικής πειθαρχίας ενισχύει τη σταθερότητα των τιμών και διαμορφώνει συνθήκες πρόσφορες για τη δημιουργία της πολύ αναγκαίας απασχόλησης στo έδαφος της Ένωσης.

Τα κράτη του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχουν στα 15 κράτη μέλη της Ένωσης μια ολοκληρωμένη διαδικασία επιτήρησης, προκειμένου να παρακολουθούν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ζητά από τα κράτη μέλη να φθάσουν μεσοπρόθεσμα σε μια δημοσιονομική κατάσταση είτε σχεδόν ισοσκελισμένη είτε πλεονασματική. Πρέπει επίσης να καθορισθούν τα σύμφωνα προσαρμογής που υιοθετήθηκαν για τη μείωση του λόγου του γενικού δημόσιου χρέους.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο παρακολουθούν τις αιτήσεις που υποβάλει κάθε κράτος μέλος της Ένωσης ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να ενθυμούμαστε ότι υπάρχουν ευρύτερες διατάξεις για στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών γενικότερα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Η αρχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί επίσης το λογικό επόμενο βήμα των κριτηρίων που καθορίστηκαν στο Μάαστριχτ για τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους οικονομικούς όρους για τη συμμετοχή στο νέο ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα.

Το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να διατυπώσω για την κατάσταση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος είναι το εξής: γιατί τόσα πολλά κράτη μέλη θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο καθεστώς; Είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προστεθεί σύντομα στα υφιστάμενα 11 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και επιθυμώ να συγχαρώ την Ελλάδα για την οικονομική της ανάκαμψη και της εύχομαι να έχει επιτυχία στο μέλλον. Καλωσορίζω την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ.

Είναι επίσης σαφές ότι η Σουηδία και η Δανία θα προσχωρήσουν στο καθεστώς του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος στα επόμενα δύο χρόνια. Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης επιθυμεί να συμπεριληφθεί στη διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όσο το δυνατόν συντομότερα, ωστόσο θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να σκιαγραφήσει μια σαφή στρατηγική ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να στηρίξει την αξία του νέου ευρώ.

Τα 290 εκατομμύρια πολίτες στις υφιστάμενες 11 χώρες της ΟΝΕ έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι σκοπεύει να πράξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξία του ευρώ τώρα και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Θα διακόψουμε την εξέταση της έκθεσης του κ. Goebbels, η οποία θα επαναληφθεί στις 15.00 σήμερα το απόγευμα, γιατί έφθασε η ώρα των ψηφοφοριών. Η ώρα των ψηφοφοριών θα διεξαχθεί από τις 11.30 έως τις 12.00. Θα διακοπεί για μία πανηγυρική συνεδρίαση και οι ψηφοφορίες θα επαναληφθούν αμέσως μετά την πανηγυρική συνεδρίαση. Καλώ συνεπώς τους συναδέλφους να μην εγκαταλείψουν την αίθουσα μετά το τέλος της πανηγυρικής συνεδρίασης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. LIENEMANN
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου