Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 18 maj 2000 - Strasbourg EUT-utgåva

Likabehandling av enskilda oavsett ras eller etniskt ursprung (fortsättning)
MPphoto
 
 

  Turco (TDI).(IT) Herr talman! Först och främst tackar vi föredraganden för att hon har lyckats förbättra kommissionens förslag. Men vi tycker att kommissionär Diamantopoulou skall ha ett särskilt tack, eftersom hon har insett vikten av att artikel 13 har införts i fördragen och har lyckats överföra en abstrakt regel till ett direktivpaket.

Europa blir för var dag allt mer en kontinent som härbärgerar medborgare i tredje land, vilket Förenta nationernas rapporter om befolkningsutvecklingen i Europa visar, men som framför allt behöver deras insatser, deras kultur, deras förmåga och deras initiativ. I ett sådant sammanhang måste unionen åter slå fast demokratins grundprinciper och garantera alla medborgare och alla invånare samma rättigheter och samma skyldigheter.

Med denna utgångspunkt är vi skeptiska till både betänkandet och direktivet på tre punkter: vi instämmer inte i, utan är starka motståndare till principen om omvänd bevisbörda, vilken strider mot juridikens grundprinciper. Vi anser inte att ändamålen helgar medlen utan att de medel som används förebådar ändamålen.

Vi instämmer inte heller i att man i medlemsstaterna skall inrätta oberoende organ med uppgift att övervaka diskriminering till följd av ras och etniskt ursprung. Detta eftersom vi generellt sett saknar förtroende för institutioner som i strid med den demokratiska principen om maktdelning lägger sig i andra institutioners verksamhet, vilket resulterar i att balansen mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten rubbas eller att de inte finner någon specifik funktion att fylla eftersom detta arbete redan sköts av andra institutioner.

Slutligen instämmer vi inte i vad som har sagts om positiv särbehandling. Vi är motståndare till positiv särbehandling i allmänhet när den påbjuds av staten, eftersom vi anser att man skall bedöma efter förtjänst i stället för att kvotera. Till syvende och sist innebär den kvotering som syftar till att bekämpa diskriminering att individerna diskrimineras.

Med dessa meningsskiljaktigheter kommer ledamöterna från Lista Bonino att stödja betänkandet och direktivet, och hoppas att Europaparlamentet och kommissionen vill tänka över saken och göra lämpliga ändringar på de punkter som vi just har tagit upp.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy